Pravidla soutěže o vstupenky na WSBK Brno 2018

Úplná pravidla soutěže „SOUTĚŽ o vstupenky na WSBK Brno 2018“
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „SOUTĚŽ o vstupenky na WSBK Brno 2018“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.
 1. Pořadatelem soutěže je INTERNET CZ, a.s. se sídlem Ktiš 2, 384 03  KTIŠ, Česká Republika; IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Organizátorem soutěže je INTERNET CZ, a.s. se sídlem Ktiš 2, 384 03  KTIŠ, Česká Republika; IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319 (dále jen „Organizátor“)
 3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České Republiky nebo Slovenska. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem a Pořadatel to zjistí, výhra jí nebude předána.
 5. Předmětem výhry jsou 2 třídenní vstupenky kategorie GOLD na WorldSBK 2018 v Brně v termínu 8. 6. 2018 – 10. 6. 2018. (Více informací o vstupenkách naleznete na oficiální stránce Masarykova okruhu https://www.automotodrombrno.cz/cz/worldsbk-vstupenky-cz).
 6. Výhercem se stávají 3 nejpřesněji tipující soutěžící, kteří zároveň splnili podmínku označení Facebookové stránky Forpsi (https://www.facebook.com/Forpsi/) jako „Tohle se mi líbí“.
 7. Tipy jsou přijímány výhradně pomocí komentářů pod soutěžním příspěvkem. Každý soutěžící má právo příspěvek okomentovat pouze jedním tipem.
 8. Soutěžící, kteří příspěvek označí více tipy, jsou ze soutěže vyloučeni.
 9. Komentáře, které jsou dodatečně upraveny, jsou ze soutěže vyloučeny.
 10. Pokud se dva komentáře shodují, případná výhra náleží tomu soutěžícímu, který odeslal komentář dříve.
 11. Tipy jsou přijímány od uveřejnění příspěvku do 9. 5. 2018, 23:59. Veškeré komentáře odeslané po tomto termínu jsou ze soutěže vyloučeny.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem porušují pravidla soutěže.
 13. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí v případě výhry se zveřejněním svého jména v příspěvku na Facebookovém profilu Forpsi (https://www.facebook.com/Forpsi/).
 14. Soutěžící v případě výhry poskytne své osobní údaje nutné k ověření splnění pravidel soutěže a k předání výhry.
 15. Vyhlášení výherců proběhne 14. 5. 2018 na Facebookovém profilu Forpsi (https://www.facebook.com/Forpsi/).
 16. Výherci budou do 3 dnů od vyhlášení výsledků kontaktováni zprávou na Facebooku s informace o dalším postupu k předání výhry.
 17. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí spojená s využíváním výhry přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 18. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
 19. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 20. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 21. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 22. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na podněty a stížnosti soutěžících.