Timer je doplňková služba, která prostřednictvím protokolu http/https spouští požadavek na zadanou URL. Můžete ji využít místo pravidelného spouštění skriptů přes CRON. Služba Timer je zdarma ke každému webhostingu (kromě PIDI, EMAIL, WP Ready) a její rozhraní je dostupné v administraci webhostingu:

Způsoby plánování

  

Periodický plán 

  Úloha je spouštěna v intervalech 5, 10, 15, 30, 60 minut vždy v čase, který odpovídá periodě.
 Příklad:  v případě periody 15 minut probíhá spouštění ve 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 


Plán s pevným časem a výběrem dne

  Úloha je spouštěna v zadaný čas, např. ve 13:30 a uživatel může dále vybrat den či dny, ve které se úloha bude spouštět
 Příklady 
  • každý den ve 13:30 
  • každý pátý den v 8:00 
  • ve vybrané dny v týdnu (pondělí a středa) v 1:00 každý druhý týden 
  • každý 20. den v měsíci (bez ohledu na den v týdnu) 
  

Princip činnosti

  Pokud úloha splňuje čas pro spuštění, je proveden http požadavek na zadanou adresu. Před vlastním spuštěním jsou provedeny následující kontroly:
 - zda lze doménu či subdoménu přeložit na IP adresu
 - zda IP adresa odpovídá rozsahu adres poskytovatele
 Pokud je jedna z kontrol negativní, nedojde ke spuštění úlohy a úloha bude pozastavena. Pokud jsou kontroly v pořádku, dojde ke spuštění úlohy. V případě, že dojde v průběhu spuštění k chybě, je toto zaznamenáno. Dle typu chyby (popis níže) je uplatňována politika změny stavu úlohy. Časový limit pro běh úlohy je nastaven na 4 minuty (Pozor, časový limit na běh skriptu na straně webového serveru může být menší; např. u webhostingu normal je to 90 s). Po překročení časového limitu je běh úlohy přerušen. 


Chybová hlášení a změny stavu úlohy

  
ChybaPopisVýsledek
0OK-
10The remote name is out of IP range0
11The remote name could not be resolved0
20Unable to connect to the remote server2
22The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive2
400The remote server returned an error: (400) Bad Request2
401The remote server returned an error: (401) Unauthorized2
403The remote server returned an error: (403) Forbidden2
404The remote server returned an error: (404) Not Found1
500The remote server returned an error: (500) Internal Server Error1
900HTTP unspecified1
 
 
VýsledekZměna stavu úlohy
0spouštění úlohy bude okamžitě pozastaveno
1úloha s periodickým plánem bude po 5 neúspěšných pokusech pozastavena - čas úlohy s pevným časem a výběrem dne bude po každém neúspěšném pokusu posunut o 30 minut a to celkem 5 krát, pak bude úloha pozastavena 
2úloha s periodickým plánem bude dál spouštěna - čas úlohy s pevným časem a výběrem dne bude po každém neúspěšném pokusu posunut o 30 minut
 
Pozastavení úlohy znamená, že úloha nebude spouštěna do doby, než zákazník úlohu znovu nastartuje. Pokud nebyla odstraněna příčina (chyba), start spuštění nebude mít žádný efekt.