Timer je doplňková služba, která prostřednictvím protokolu http/https spouští požadavek na zadanou URL. Můžete ji využít místo pravidelného spouštění skriptů přes CRON. Služba Timer je zdarma ke každému webhostingu (kromě PIDI a EMAIL) a její rozhraní je dostupné v administraci webhostingu:

Způsoby plánování

Periodický plán

Úloha je spouštěna v intervalech 5, 10, 15, 30, 60 minut vždy v čase, který odpovídá periodě.

Příklad: v případě periody 15 minut probíhá spouštění ve 13:00, 13:15, 13:30, 13:45

Plán s pevným časem a výběrem dne

Úloha je spouštěna v zadaný čas, např. ve 13:30 a uživatel může dále vybrat den či dny, ve které se úloha bude spouštět

Příklady
  • každý den ve 13:30
  • každý pátý den v 8:00
  • ve vybrané dny v týdnu (pondělí a středa) v 1:00 každý druhý týden
  • každý 20. den v měsíci (bez ohledu na den v týdnu)

Princip činnosti

pokud úloha splňuje čas pro spuštění, je proveden http požadavek na zadanou adresu. Před vlastním spuštěním jsou provedeny následující kontroly:
- zda lze doménu či subdoménu přeložit na IP adresu
- zda IP adresa odpovídá rozsahu adres poskytovatele
Pokud je jedna z kontrol negativní, nedojde ke spuštění úlohy a úloha bude pozastavena. Pokud jsou kontroly v pořádku, dojde ke spuštění úlohy. V případě, že dojde v průběhu spuštění k chybě, je toto zaznamenáno. Dle typu chyby (popis níže) je uplatňována politika změny stavu úlohy. Časový limit pro běh úlohy je nastaven na 4 minuty (Pozor, časový limit na běh skriptu na straně webového serveru může být menší; např. u webhostingu normal je to 90 s). Po překročení časového limitu je běh úlohy přerušen.

Chybová hlášení a změny stavu úlohy

0 OK -
10 The remote name is out of IP range 0
11 The remote name could not be resolved 0
20 Unable to connect to the remote server 2
22 The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive 2
400 The remote server returned an error: (400) Bad Request 2
401 The remote server returned an error: (401) Unauthorized 2
403 The remote server returned an error: (403) Forbidden 2
404 The remote server returned an error: (404) Not Found 1
500 The remote server returned an error: (500) Internal Server Error 1
900 HTTP unspecified 1
 
 
0 spouštění úlohy úloha bude okamžitě pozastaveno
1 úloha s periodickým plánem bude po 5 neúspěšných pokusech pozastavena - čas úlohy s pevným časem a výběrem dne bude po každém neúspěšném pokusu posunut o 30 minut a to celkem 5 krát, pak bude úloha pozastavena
2 úloha s periodickým plánem bude dál spouštěna - čas úlohy s pevným časem a výběrem dne bude po každém neúspěšném pokusu posunut o 30 minut
 
Pozastavení úlohy znamená, že úloha nebude spouštěna do doby, než zákazník úlohu znovu nastartuje. Pokud nebyla odstraněna příčina (chyba), start spuštění nebude mít žádný efekt.